Södra Sveriges trävaruexportförening

Organisation

Styrelsen skall bestå av lägst sex (6) och högst fjorton (14) ledamöter och lika många personliga suppleanter. Ledamöter och suppleanter i styrelsen väljs för en tid av två (2) år med val av halva antalet varje år. Återval kan ske.

Till styrelseledamot och suppleant kan stämman välja medlem i föreningen eller anställd i föreningen eller anställd i förtroendeställning hos medlem. Där juridisk person är medlem kan även styrelseledamot eller delägare hos medlem väljas.

Ordinarie ledamöter
Mats Åborn
Mattias Einarsson
Sven Lagergren
Bo Skacke
Per-Åke Bergh
Annelie Bjuringer
Kent Johansson

 

Suppleanter
Daniel Claesson
Kent Eriksson
Marcus Jonsson
Rickard Spetz
Alexander Thorsson
Christoffer Tagesson

Revisorer
Urban Svensson
Tomas Albinsson

 

Suppliant
Reino Thor

Valnämnd
Markus Jonsson, sammankallande
Rickard Spetz